Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony poradni:

http://www.poradniakluczbork.pl/

Data publikacji strony internetowej: 29 maja 2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:

·       
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·        część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

·        brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Wyłączenia:

·        mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część plików została opublikowana przed
wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

46-200 Kluczbork ul. Sienkiewicza 20B

tel./fax: 77 418-12-63

e-mail: sekretariat@poradniakluczbork.pl


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

sekretariat@poradniakluczbork.pl, numer telefonu/fax: 77-418-12-63. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę                       
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw

Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy do drzwi wejściowych
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się wydzielone miejsca
do parkowania dla osób niepełnosprawnych, wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu
prowadzącego do drzwi wejściowych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do
obiektów użyteczności publicznej. Do budynku gdzie mieści się Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w Kluczborku wejście z psem asystującym jest warunkowane wyposażeniem go w
uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa
asystującego. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby
niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku
migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby uprawnione mogą
bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu
spraw w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem
wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem w sekretariacie
poradni (pokój numer 7), faxem/telefonicznie 77-418-12-63, e-mailem:
sekretariat@poradiakluczbork.pl lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 


 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20 B
tel./fax 77 418 12 63
e-mail: info@poradniakluczbork.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS