Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 
   
 
 
 
 Procedura  wydawania  orzeczeń o potrzebie  kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci niepełnosprawnych:
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • niewidomych,
 • słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazja,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
2Wszystkie orzeczenia i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla placówek oświatowych i  uczniów szkół  mających siedzibę na terenie Powiatu Kluczborskiego, wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku (tel. 77 418 12 63 ).

3Wszystkie orzeczenia wydawane są  na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów (wnioskodawców), którzy wypełniają pisemny wniosek ( do pobrania ze strony Poradni www.poradniakluczbork.pl  lub w sekretariacie Poradni) który zawiera:      
             

 • imię i nazwisko dziecka
 • datę i miejsce jego urodzenia
 • pesel dziecka
 • miejsce zamieszkania
 • w przypadku ucznia nazwa, adres szkoły oraz klasę do której uczęszcza
 • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce zamieszkania
 • określenie celu i przyczyny dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia
 • podpis wnioskodawcy

4Do wniosku  wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez lekarzy specjalistów aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, rozpoznanych, współistniejących schorzeniach oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych. Dziecko, które nie ma aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych zostaje skierowane na badania do odpowiedniego specjalisty Poradni wskazanego przez przewodniczącego zespołu.

5. 
W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych  ucznia zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli i wychowawcy,  do której uczeń uczęszcza informując o tym wnioskodawcę.

6W przypadku braku pełnej dokumentacji lekarskiej przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia  jej w określonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni.

7
Wnioskodawcy  informowani  są również o terminie posiedzenia zespołu orzekającego i mają prawo wziąć w nim udział w części poświęconej  ich dziecku oraz przedstawić swoje stanowisko.

8. Jeśli zespół orzekający uwzględni wniosek  wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym określa przede wszystkim warunki realizacji potrzeb edukacyjnych formy stymulacji, rewalidacji, terapii, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka a także  najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego.

9
Kształcenie specjalne może być realizowane: w przedszkolu ogólnodostępnym w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym.

10. W przypadku nieuwzględnienia wniosku zespół orzekający wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Jeżeli zespół uznał, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

 


 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20 B
tel./fax 77 418 12 63
e-mail: info@poradniakluczbork.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS